Thân chào toàn th? anh ch? em!
L?i ??u tiên cho phép ban giám ??c công ty TNHH Th??ng m?i - D?ch v? - Gi?i Trí ??i L?c g?i ??n các b?n l?i chúc s?c kh?e.
Ra ??i trên n?n t?ng c?a nhóm ?o thu?t gia,
nhóm nh?c. Công ty chúng tôi t? hào là công ty ??u tiên t?i Vi?t Nam
chuyên ph?c v? lo?i hình gi?i trí ?o thu?t.


Công ty ??i L?c nh?n h?p ??ng bi?u di?n ?o thu?t, cung ?ng ?o thu?t gia bi?u di?n cho các ch??ng trình. v?i giá c?c k? ?u ?ãi: 75usd/1 show/1 ?o thu?t gia t?i Tp.HCM.
+ Nh?n bi?u di?n ngh? thu?t ?o thu?t, bi?u di?n ca nh?c trong các ch??ng trình ?ón Ti?c C??i, Tri?n lãm, sinh nh?t,
l? h?i, t?t niên, t?ng k?t....cho tr??ng h?c, trung tâm Anh V?n, thi?u
nhi, các c? quan ?òan th?, ph??ng qu?n, Nhà thi?u nhi, cá nhân, quán cà
phê nh?c, t? ch?c...
+ Nh?n bi?u di?n ngh? thu?t ?o thu?t, bi?u di?n ca nh?c chào m?ng ngày Khai gi?ng cho các tr??ng h?c.Công ty ??i L?c nh?n:

Bi?u di?n ?o thu?t ph?c v? liên hoan, t?t niên, sinh nh?t, l? h?i, c??i h?i,s? ki?n, h?i ch?...
T?ng thêm ti?ng c??i cho s? ki?n và các ti?c t?i gia.
Cung ?ng các ti?t m?c bi?u di?n (ca s?, guitar, organ, chú h?, ?o thu?t, MC, ho?t náo viên)
Xin hân h?nh ???c ph?c v?!
Giá c?: th??ng l??ng

Cung c?p d?ng c? ?o thu?t chuyên nghi?p.
H??ng d?n bi?u di?n ?o thu?t
Nh?n ?ào t?o t? c?n b?n ??n nâng cao.
T? BÀN TI?C ??n SÂN KH?U CHUYÊN NGHI?P.
H??ng d?n và cung c?p d?ng c? ?o thu?t sân kh?u và bàn ti?c. Các b?n s?
???c h??ng d?n t? c? b?n ??n nâng cao các ti?t m?c khéo tay và d?ng c?
h? tr? G?m: Các trò di?n bóng bàn - Xí ng?u - Bài - B? câu - Th? - Chó
và ??n cac ti?t m?c thay ??i trang ph?c....

??m b?o bi?u di?n thành th?o sau khi h?c xong

M?i v?n ?? v? nghiên c?u, h?c h?i, trao ??i, bi?u di?n ?o thu?t......
Xin liên h? công ty THHH Th??ng m?i - D?ch V? - Gi?i trí ??i L?c
?o Thu?t Gia Z.18
SDT: 0933.89.73.73
add yahoo: luc_hoaibao@yahoo.com
??a ch?: s? 8, ???ng s? 2, ph??ng 17, Gò V?p, Tp.HCM
Chúc s?c kho?, thành ??t và chào thân ái

M?t vài Video Demo:
Video ca nh?c:
http://www.youtube.com/watch?v=7Fddi...eature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=ha7WG...eature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=U_BRL...eature=channel

Và vài góp ý c?a báo gi?i v? ?o thu?t gia Z.18:
Theo nghi?p "bi?n hóa": (báo Sinh Viên Vi?t Nam)
http://www.hoahoctro.vn/metrotin/2484.hht
?o hu?t Sài Gòn: (báo Lao ??ng)
http://www.baomoi.com/Info/Ao-thuat-...52/4200018.epi

Xem tin g?c
Lao ??ng -

L?a các nhà ?o thu?t th? ba - t?m tu?i ba m??i c?a TPHCM - hi?n thành
danh c?ng kho?ng n?m - b?y ng??i. H? v?n ?ang c? g?ng "gi? l?a" ?o
thu?t...
M?t vài hình ?nh các ch??ng trình:
Hình ?nh trong ??t Thi IYC Talent 2009Hình ?nh trong chu?i ch??ng trình HOLCIM Cùng Xây T? ?m

Hình ?nh trong chu?i ch??ng trình Noel 2009:

Hình ?nh trong chu?i ch??ng trình Mobiphone 2010:

Hình ?nh Z.18 và NSUT Z.27 ( Ông Hoàng B? Câu, Ông Vua Xoè Bài)